Alexander RudenstamInspirerar till förändring – ett steg i taget
Tre sorters förändringar
Det enda som är konstant numera är förändring. Den person, organisation eller verksamhet som inte förstår det kommer förr eller senare få problem. Förutom de förändringskrafter som kommer från konkurrens från andra, ekonomi, globalisering och teknikutveckling, så påverkas vi alla av politikers och myndigheters styrning, hållbarhetsfrågorna samt digitaliseringen. Och många gånger sker det samtidigt. Det finns tre nivåer där jag kan bidra:
Samhället

Samhället är den miljö som människan skapat, där vi lever och verkar tillsammans med andra. Och det finns en stor förbättringspotential i mycket av det vi gör. Både avseende vad som sker samt hur det sker. Här handlar det om lagar, regler, trender, opinion, beteenden, livsåskådningar, värderingar och alla sanna och osanna "sanningar" vi lever med. Sanningar som formulerats för 50, 100 eller flera hundra år sedan, då vi saknade den kunskap och de insikter vi har idag.

Mitt stora engagemang för närvarande är i huvudsak inriktat på hållbar samhällsutveckling och kanaliseras genom Hållbarhetsinitiativet. Ett fristående nätverk som jobbar med kunskapsspridning och konkreta förslag till hållbar samhällsförändring.

Jag har ett långt engagemang i samhällsförändring på olika sätt. Allt från expertuppdrag från myndigheter, medverkan i statliga utredningar, styrelseuppdrag i myndighet och samarbete med/uppdrag från olika företag och organisationer,

Organisation och verksamhet

Verksamheter och organisationer är i grunden någon form av "regelstyrda" processer med mer eller mindre specifika mål.
De senaste årens digitalisering och globalisering har bidragit till att konstant skapa nya förutsättningar på marknaden, ständigt ställa nya kompetenskrav och omorganisering.
På arbetsplatsen finns en övergripande gemenskap som innebär en gemensam arbetsgivare och inom denna finns större och mindre grupper. Vissa är mer fasta med ett mera långsiktigt uppdrag och andra temporära

Bortsett från alla förändringar som är av teknisk eller organisatorisk karaktär handlar det i grunden om de människor som finns i verksamheten. Om de inte är med, så kommer inga försök till förändring bli särskilt framgångsrika.

Min utgångspunkt är människorna och deras relation till verksamheten, till kollegor, till olika mål, till sig själva och till den egna arbetsuppgiften.
Min egenAll förändring börjar hos den enskilde individen.

Individer och grupper

Vi människor handlar och agerar utifrån vad vi fått lära oss, ända från pottåldern. Av våra föräldrar, i skolan, genom berättelser, vänner, genom erfarenheter och samhällets normer och värderingar. Hela tiden lär vi, medvetet och omedvetet. Men grunden läggs under barndom och tonår och påverkar/styr under resten av livet. Om vi inte lär nytt.

Här handlar det först och främst om alla våra viktiga relationer som finns till familj, vänner, arbetskamrater och inte minst - sig själv. När dessa inte fungerar så drabbas vi av stress, negativa konflikter, depressioner och utbrändhet.
Och när de fungerar växer kreativitet, effektivitet och självkänsla - både på arbetsplatsen och i livet.

Förändringen sker genom kunskap, insikter och träning.
© 2020 Alexander Rudenstam Kontakta mig